Tomas Scicchitano - Photographer: Marco Hernandez #northskatemag...

December 22, 2014Tomas Scicchitano - Photographer: Marco Hernandez

#northskatemag #skateboarding #stillshootingonfilm #nyc

www.northskatemag.com