@lostartshop X @nikesb #skateboarding #lostart #nikesb...

March 14, 2015@lostartshop X @nikesb #skateboarding #lostart #nikesb #northskatemag