Jordan Trahan - Crook / Photographer: Graham Tait #northskatemag...

June 10, 2015Jordan Trahan - Crook / Photographer: Graham Tait

#northskatemag #skateboarding #stillshootingonfilm #glasgow #shootfilm #35mm @trahanana

www.northskatemag.com