Kevin Lowry - BS Smith & Portrait. Zander Taketomo Taken...

September 14, 2015Kevin Lowry - BS Smith & Portrait.

Zander Taketomo

Taken from North 07 ‘Still Shooting On Film’ gallery.

#northskatemag #skateboarding #stillshootingonfilm #shootfilm

www.northskatemag.com