UK Indy team at Kaos skate park in EK. Sunday 19th of October....

September 26, 2014UK Indy team at Kaos skate park in EK. Sunday 19th of October. #skateboarding #indytrucks #kaosskatepark